En 1399/03/15

 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

باطلاع آندسته از دانشجویانیکه در ترم تابستان 94 انتخاب واحد نموده‌اند می‌رساند، با توجه به تعداد واحد انتخابی میزان شهریه ثابت طبق بخشنامه مورخ 94/3/31 به قرار زیر تغییر یافته است.


 پرداخت 1/2  شهریه ثابت برای افرادیکه طبق جدول زیر واحد اخذ نموده‌اند . 

 کاردانی و کارشناسی ...................  تا سقف 6 واحد
 ارشد ..........................................  تا سقف 3 واحد
 دکتری .........................................
 تا سقف 2 واحد

 پرداخت  2/3  شهریه ثابت برای افرادیکه طبق جدول زیر واحد اخذ نموده‌اند . 

 کاردانی و کارشناسی ..................  بیش از 6 واحد
 ارشد .........................................  بیش از 3 واحد
 دکتری ........................................
 بیش از 2 واحد