در اجرای بخشنامه شماره 50/40375 مورخ 94/6/21 به منظور عضویت در صندوق بیمه مازاد درمان (تکمیلی) دانشگاه توجه همکاران گرامی واحد و مراکز تابعه (کارکنان و اعضاء هیأت علمی ) را به نکات ذیل جلب می نماید :

1- تمامی بیمه شدگانی که در سالهای گذشته عضو بوده اند ( در صورت نداشتن منع استخدامی و مرخصی بدون حقوق ) کماکان بصورت (ویژه و عادی) درعضویت صندوق بیمه مازاد می باشند. و نسبت به تمدید آنها اقدام می گردد مگر اینکه انصراف یا تغییرات خود را به اداره کارگزینی ( امور بیمه و رفاه) اعلام نمایند.

2- افرادی که به هر ترتیب قصد عضویت خود و افراد تحت تکفل را دارند و یا افرادی که عضو بوده ولی اخیراً صاحب همسر(ازدواج نموده) یا فرزند شده اند لازمست جهت تمدید و عضویت حداکثرتا تاریخ 94/7/5 با ارائه مدارک و تکمیل نمودن فرم مخصوص جهت عضویت به اداره کارگزینی ( بیمه رفاه ) مراجعه نمایند. ضمناً افرادی که در بعدازمهلت مقررصاحب همسریا فرزنـــد شده اند جهت عضویت موظفند حداکثر بمدت 10 روز مستندات خود (شناسنامه همسر یا فرزند ..) خود را ارایه نمایند.

تبصره 1- افراد تحت تکفل عبارتند از : فرزندان ذکور حداکثر تا 20 سالگی درصورت اشتغال به تحصیل تا پایان 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج- پدر و مادر یا هریک از افرادخانواده که تحت تکفل کارکنان بوده و دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند.

تبصره 2 - در صورتی که پدر – مادر – همسر و فرزندان ذکور تا 20 سالگی در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تحت تکفل نباشند بشرط دارابودن دفترچه بیمه تامین اجتماعی با پرداخت 2 برابرحق عضویت می توانند مشمول بیمه مازاد قرار گیرند.

3- افرادی که اعضای تحت تکفل آنها در مدت بیمه فوت نمایند ، بیمه گر اصلی موظف است حداکثر بمدت 15 روز گواهی فوت و مستندات دیگر را به امور بیمه رفاه ( کارگزینی) تحویل نماید.

بدیهی است در پایان مهلت مقرر امکان تمدید – تغییر – عضویت در بیمه مازاد خلاف مقررات و بخشنامه دانشگاه می باشد و امکان عضویت جدید تا پایان سـال بیمه گری حداقل 95/4/31 میسر نمی باشد.

 

                                                                     حوزه معاونت اداری ومالی

                                                                               دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان

                                                                            اداره کارگزینی ( امور بیمه و رفاه واحد )