En 1399/03/18

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در روز پنجشنبه مورخه 95/7/8 مانند روزهای دیگر، از داوطلبان ورودی جدید در رشته های مختلف ثبت نام بعمل می آورد .