En 1398/08/01

همایش انرژی تحت عنوان،رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در دانشگاه تهران  در ماههای آتی برگزار می‌گردد.برای اطلاعات بیشتر به سایت etec.ir مراجعه نمایید.