En 1399/03/12

همایش انرژی تحت عنوان،رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی در دانشگاه تهران  در ماههای آتی برگزار می‌گردد.برای اطلاعات بیشتر به سایت etec.ir مراجعه نمایید.