دریافت خبرنامه شماره 82 مورخ 1 آذر سازمان مرکزید دانشگاه آزاد اسلامی