En 1399/03/13

کارگاه استاندارد نویسی به شیوه CBT

مدرس: امیر محمدپور (نماینده آموزش های مهارتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان) روز یکشنبه 95/09/21 ساعت 10 الی 12 محل برگزاری سالن حکیم زاده واقع در طبقه پنجم علوم پایه ???????????????????????????????????????????? سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور زیر نظر سازمان جهانی کار ILO بعنوان اولین و مهم ترین مسئول مهارت جمهوری اسلامی ایران است،به همین جهت در راستای آموزش های غیررسمی این سازمان مبتنی بر سرفصل های بین المللی سازمان جهانی کار مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی و ارایه مدارک بین المللی می نماید،از این رو مهارت های پیشرفته تحت عنوان آموزش های ASD در سالهای اخیر در دانشگاه های کشور در حال برگزاری است.برای هدفمندی آموزش های بین المللی ASD نیاز به آن است که همه گروه های آموزشی در دانشگاه مهارت های موجود در رشته های خود را تحت عنوان سرفصل های معینی بعنوان یک پودمان قابل ارائه کوتاه مدت برای فراگیری دانشجویان ارایه نمایند.از این جهت بسیاری از آموزش های بین المللی مهارت محور در سایت آموزش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجود است،اما در سطح شایستگی دانشگاه ها بدلیل عدم وجود پودمان های(دوره های)آموزشی کوتاه مدت با فقدان برگزاری دوره های آموزشی ذیربط روبرو هستیم.فلذا کارگاه آموزش استاندارد نویسی به شیوه CBT از همه ی روسای دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و مدرسین فعال و...دعوت بعمل می آورد تا با شرکت در این کارگاه با شیوه نگارش سرفصل نویسی(استاندارد نویسی) به شیوه بین المللی CBT آشنا شده تا با پیشنهاد دادن رشته های مهارتی در گروه خود از طرح های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای بهره مند شوند و با شکوفایی در برگزاری دوره های آموزشی بین المللی در دانشگاه های سراسر کشور روبرو باشیم.فراگیران پس از پایان کارگاه با تکمیل فرم های ذیربط میتواند در شبکه پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه های کشور عضو شده و به نگارش استاندارد و دریافت حقوق مادی و معنوی حق تالیف مهارت نویسی ذیربط در رشته های آموزشی مختلف نائل گردند.