برگزاری کارگاه آموزشی فشار خون شریانی به روایت تصویر

photo_2016-12-14_00-40-54.jpgphoto_2016-12-14_00-41-31.jpgphoto_2016-12-14_00-41-37.jpgphoto_2016-12-14_00-46-59.jpgphoto_2016-12-14_00-41-29.jpgphoto_2016-12-14_00-41-12.jpgphoto_2016-12-14_00-41-02.jpgphoto_2016-12-14_00-40-57.jpg