برگزاری کارگاه ه بیوانفورماتیک دکتر راستی به روایت تصویر

photo_2016-12-16_11-58-04.jpgphoto_2016-12-16_11-57-59.jpgphoto_2016-12-16_11-58-15.jpgphoto_2016-12-16_11-58-11.jpgphoto_2016-12-16_11-57-52.jpgphoto_2016-12-16_11-57-50.jpgphoto_2016-12-16_11-57-44.jpgphoto_2016-12-16_11-57-40.jpgphoto_2016-12-16_11-58-24.jpgphoto_2016-12-16_11-58-19.jpg