En 1399/03/17

دوره اموزشی کوتاه مدت و باز اموزی مراقبت های پرستاری  بیماری های قلب وعروق کرونر به روایت تصویر

photo_2016-12-16_12-06-22.jpgphoto_2016-12-16_12-06-25.jpgphoto_2016-12-16_12-06-14.jpgphoto_2016-12-16_12-06-33.jpg