نفرات برتر مسابقه نانوساختارها برگزارشده توسط باشگاه پژوهشگران جوان در تاریخ 24 آذر

نفراول: خانم دکتر اکرم تهرانی فرد
نفرات دوم: خانم ریحانه ظهیری،آقای مجید سلطانی دار، آقای سید بشیر میرتاجانی
خانم معصومه باقری، خانم فرشته ساتکی
نفر سوم: آقای مجتبی رضایی
کلیه عزیزان فوق الذکر برای دریافت جایزه مسابقه از تاریخ 7/10/95 با داشتن کارت دانشجویی یا کارت ملی به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واقع در طبقه چهارم ساختمان علوم پایه مراجعه نمایند.