En 1399/03/17

دکتر سهراب کرد رستمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان اظهار نمود: شورای برنامه ریزی  آموزشی و درسی آموزشی در جلسه 233 مورخ پنجم مهرماه 1395 خود بر اساس طرح توجیهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و تایید گروه علوم پایه با ایجاد دو رشته  میکروبیولوژی کاربردی و دریایی مقاطع ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی موافقت و ضرورت اجرای آن تصویب نمود.

بر اساس بیانیه شورای فوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان می تواند برنامه درسی این دو رشته را در قالب کلی برنامه ها تدوین و جهت تصویب ارایه نماید.

photo_2016-12-28_12-18-00.jpgphoto_2016-12-28_12-17-57.jpg