En 1399/03/11

بدینوسیله از تمامی عزیزانی که درزمینه های خوشنویسی، عکاسی، نرم افزار، کتاب، پایان نامه، مقاله، صنایع دستی، فیلم کوتاه و....با موضوعات دینی و فرهنگی، دارای آثار قابل عرضه درنمایشگاه های استانی وکشوری می باشند، تقاضا می شود از شنبه25 دی حداکثر تا روزدوم بهمن اثر خود را به یکی از دفاتر ذیل تحویل نمایند.

1-دفتر مدیریت فرهنگی (دانشکده علوم پایه)

2- دفتر مدیریت دانشجویی( طبقه 5 دانشکده فنی مهندسی)

3-دفتر کانون قرآن وعترت (طبقه 5 دانشکده فنی مهندسی)