آن دسته از دانشجویانی که برای گذراندن کارورزی برای بیمارستان شفای رشت ثبت نام نموده اند، روز شنبه مورخ 9 بهمن ساعت 9 صبح جلوی درب اصلی بیمارستان حضور داشته باشند.
آدرس رشت چهار راه حشمت
بیمارستان شفا