En 1399/03/15

بسمه تعالی

برگزاری جشنواره ورزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

ازکلیه دانشجویان شاهد و ایثارگردعوت می شود جهت ثبت نام و شرکت در مسابقات ورزشی در رشته های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، شنا، دارت شطرنج و طناب کشی هرچه سریعتر به طبقه پنجم فنی مهندسی قسمت شاهد و ایثارگر اتاق شماره 9 مراجعه نمایند. لازم به ذکراست خواهران وبرادران شهیدان معظم نیز می تواننددراین مسابقه شرکت نمایند.