En 1399/03/13
???????? اطلاعیه بسیار مهم 
آزمون عملی متقاضیان  موسیقی 
که در نیمسال دوم تحصیلی ۹۵
در سایت آزمون ثبت نموده اند 
بدین شرح می باشد 
????????????????????????????????????????????????????
در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ روز سه شنبه 
خواهرن ۱۰ صبح 
برادران ۱۴ عصر 
متقاضیان  محترم برای آزمون ساز تخصصی خود را همراه داشته باشند ( ساز پیانو در دانشگاه موجود می باشد)
هر متقاضی  موظف است مبلغ سی هزار تومان را به شماره حساب زیر پرداخت کرده و روز آزمون همراه خود بیاورد .
شماره حساب : ۰۲۱۵۹۵۵۸۶۳۰۰۰
بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی