ششمین جلسه شورای معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

photo_2017-02-14_12-59-34.jpgphoto_2017-02-14_12-59-30.jpgphoto_2017-02-14_12-59-27.jpgphoto_2017-02-14_12-59-18.jpgphoto_2017-02-14_12-59-13.jpgphoto_2017-02-14_12-59-09.jpgphoto_2017-02-14_13-00-27.jpgphoto_2017-02-14_13-00-22.jpgphoto_2017-02-14_13-00-14.jpgphoto_2017-02-14_12-59-54.jpg