En 1399/03/09

بر اساس اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اهمیت برگزاری همایش های بین المللی تخصصی و علمی معتبر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های مالی برخی موسسات خارج از دانشگاه از دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به آگاهی می رساند همایش های بین المللی معتبر و تخصصی باید توسط دانشگاه ها و با حمایت انجمن های بین المللی معتبر و شناخته شده برگزار شود. از آن جائی که یکسری موسسات انتفاعی به قصد سودجویی مالی اقدام به برگزاری این همایش ها در داخل و یا خارج از کشور می کنند، لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا از مشارکت و ارسال مقالات در این دسته از همایش ها جلوگیری به عمل آید. چند نمونه از موسسات نامعتبر عبارتند از: موسسه سرآمد همایش کارین، موسسه فرزانه کهن، موسسه پندار همایش و شرکت ایده پردازان پایتخت. شایان گفتن است علاوه بر موسسات یاد شده، سایر شرکت ها و یا موسساتی که با هر نام و عنوان دیگری اقدام به برگزاری همایش می کنند، از نظر این معاونت نامعتبر تشخیص داده می شوند که لازم است پایش دقیقی از فعالیت آنها توسط مراجع ذیصلاح علمی و دانشگاهی به عمل آید تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.