En 1399/03/17

اکران فیلم دایو همراه با تقدیر از خانواده های شهیدان رضی و خلیلی زاده به روایت تصویر

photo_2017-02-27_20-56-34.jpgphoto_2017-02-27_20-56-31.jpgphoto_2017-02-27_20-57-02.jpgphoto_2017-02-27_20-56-55.jpgphoto_2017-02-27_20-56-44.jpgphoto_2017-02-27_20-56-26.jpgphoto_2017-02-27_20-56-17.jpgphoto_2017-02-27_20-57-11.jpgphoto_2017-02-27_20-57-05.jpg