En 1399/03/09

                                                                                                                                 بسمه تعالی

                   شیوه نامه مالی جهت دریافت شهریه و هزینه های آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

1-  برای هرنیمسال تحصیلی قبل از ثبت نام شهریه بصورت علی الحساب براساس تقويم آموزشي جدول زیر پرداخت مي گردد.

مقطع سيستم آموزشي علي الحساب پرداختي(شهريه ثابت + مبلغ خاص يا علي الحساب متغير) مانده شهريه
كارشناسي پيوسته   و   ناپيوسته شهريه ثابت   +   000/000/2ريال تقسيط از طريق صندوق رفاه
كارداني پيوسته   و  ناپيوسته شهريه ثابت   +   000/000/2ريال تقسيط از طريق صندوق رفاه
كارشناسي ارشد ناپيوسته شهريه ثابت   +   000/000/4ريال تقسيط از طريق صندوق رفاه
دكتري تخصصي شهريه ثابت   +   000/000/8 ريال تقسيط از طريق صندوق رفاه

2-دانشجویان محترم  قبل از ثبت نام وانتخاب واحد نسبت به تسویه  بدهی قبلي شهریه و صندوق رفاه اقدام نمایند.

تذکر1: لطفا كليه پرداخت ها شهریه جهت ثبت نام و انتخاب واحد ( پرداخت بدهي قبلي شهريه، شهريه ثابت و علي الحساب متغير يا مبلغ خاص ) از طريق پرتال شخصی ( پرداخت الكترونيكي) انجام پذيرد.(در ضمن حتما تمامی مراحل پرداخت به دقت انجام شود تا تراکنش تائید نهایی گردد)

تذکر2:دانشجویان گرامی میبایستی جهت پرداخت بدهی وام های صندوق رفاه، اقساط را به یکی از شعب بانک ملی مستقر در شهر محل سکونت با مراجعه حضوری و شناسه واریزاختصاصی اعلام گردیده به حساب سیبا0105015227004 بانک ملی شعبه امام خمینی(ره)لاهیجان بنام صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان اقساط خود را واریز نمایند.

(توجه:پرداخت اقساط صندوق رفاه از طریق اینترنت ودستگاه ATMمقدور نمی باشد)

3- شهریه شامل دو بخش ثابت و متغیر است که مبلغ آن بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی  و با توجه به  رشته تحصیلی و سال ورود دانشجویان و نوع درس (نظری ، عملی ) تعیین می گردد .

4-پس ازانتخاب واحد باقیمانده شهریه متغیرمی بایست  ظرف مدت 5 روز پرداخت یا از طريق صندوق رفاه دانشجويي تقسیط گردد.

5-کلیه دانشجویان مشمول بخشنامه تخفیفات پس از ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی، ظرف مدت 1 ماه فرصت دارند برای اخذ تخفیف  با ارائه مدارک به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی(ساختمان فنی ط5) مراجعه نمایند. لازم به ذکر است ثبت تخفیفات منوط به تصویب آن توسط کمیته تخفیفات دانشگاه است. (به مدارکی که پس از موعد مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود )

6-ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید امور ایثارگران و اداره بهزیستی شهرستان لاهیجان توسط دانشجو در هر نیمسال تحصیلی جهت صدور مجوز ثبت نام و حذف و اضافه برای دانشجویانی که شهریه آنان توسط  نهاد های  مذکور پرداخت می شود ، الزامیست .

7-دانشجویانی که پس از ثبت نام و انتخاب واحد و گذشت حذف و اضافه واحد های درسی ، تصمیم به حذف بعضی یا کل دروس انتخابی خود بگیرند با رعایت مقررات پیش بینی شده در آیین نامه آموزشی دانشگاه چنانچه به تایید شورای آموزشی واحد برسد، شهریه ثابت و متغیر پرداختی کلیه دروس انتخابی حذفی مسترد نمی گردد.(توجه:چنانچه از ادامه تحصیل انصراف دهد طبق بخشنامه شامل هزینه انصراف از تحصیل می گردد)

تبصره  :

1-دانشجویان باید  قبل از ثبت نام وانتخاب واحد نسبت به تسویه  بدهی شهریه و وام صندوق رفاه اقدام نمایند .

2-تقسیط شهریه ازطریق مراجعه حضوری دانشجوبه صندوق رفاه دانشجویان وارائه مدارک لازم صورت می پذیرد.

3-به دانشجویانی که مطابق بند(4) اقدام ننموده اند  هیچ گونه خدمات آموزشی (اهم از پرینت انتخاب واحد،كارنامه، گواهی اشتغال به تحصیل،کارت امتحان ) ارائه نمیشود درضمن اسامی این گروه از دانشجویان درلیست حضورو غیاب اساتید قرار نمی گیرد.

4-حوزه اداری و مالی لیست دانشجویان بدهکار رابطورماهانه به حوزه آموزشی اعلام مي نماید تا آن حوزه  موضوع را پی گیری وازطریق اعلام درکلاس وتابلوی اعلانات اقدام لازم مبذول و دانشجو را به طریق مقتضی به امور مالی هدایت نمایند .

5-دانشجویان مهمان ملزم به پرداخت کل شهریه (اهم از ثابث و متغیر و هزینه فاقدین شرایط) در هنگام ثبت نام می باشند .