En 1399/03/15

بسمه تعالی

"قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی واحد لاهیجان"

به اطلاع میرساند کلیه پایان نامه هایی که هر یک از موارد زیر در روند پژوهشی آنها وجود داشته باشد(مطابق با بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) باید به تایید کمیته اخلاق رسیده و کد اخلاق دریافت نمایند.

الف- کلیه پژوهش هایی که بر روی انسان و یا بافت های انسانی (اعم از مداخله ای یا مشاهده ای) انجام می شوند.

ب- کلیه پژوهش هایی که بر روی حیوانات انجام می شود.

ج- کلیه پژوهش های مرتبط با ژنوم.

د- کلیه پژوهش هایی که از مواد پرخطر در فرایند پژوهش استفاده می کنند( همانند مواد سمی، سایتوتوکسیک ها، مواد سرطان زا، موتاژن و ...)

ه- کلیه پژوهش هایی که به تشخیص شورای پژوهشی گروه، دانشکده و یا واحد، نیاز به بررسی اخلاقی داشته باشند.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد لاهیجان