En 1399/03/10

اطلاعیه مربوط به اخذ کد اخلاق
1-برای آن دسته از طرح¬های پژوهشی و پایان نامه¬های دانشجویی که نیاز به اخذ کد اخلاق دارند، الزامی است تا بعد از تایید در شورای دانشکده/دانشگاه، در خصوص طرح¬های پژوهشی قبل از شروع و در خصوص پایان نامه¬های دانشجویی قبل از دفاع جهت اخذ کد اخلاق اقدام نمایند. در غیراینصورت کمیته سازمانی اخلاق واحد رشت به هیچ عنوان به طرح پژوهشی اتمام یافته و یا پایان¬نامه¬ دانشجویی دفاع شده کد اخلاق تخصیص نمی¬دهد.
2-نظر به اینکه یکی از موارد فرم مشخصات طرح، تاریخ تصویب طرح در شورای گروه آموزشی است، به کارشناسان گروههای آموزشی اطلاع¬رسانی شود تا در صورت نیاز، کپی صورتجلسه مذکور جهت تحویل به کارشناس اخلاق در اختیار دانشجو قرار گیرد.
3-در خصوص مطالعات تجربی و نیمه¬تجربی، مجری ملزم به ثبت توضیحات مربوط به نوع و چگونگی اجرای مداخله در فرم رضایت آگاهانه می¬باشد./