En 1397/12/04

اساتیدی که حائز شرایط ارتقاء می باشند پس از پرکردن  فرم زیر ، آن را به کارگزینی هیئت علمی تحویل دهند

فرم ترفیع سالیانه