En 1399/05/19

قابل توجه پذیرفته شدگان دوره دکتری
پذیرفته شدگان محترم دوره دکتری جهت انجام فرایند پذیرش و ثبت نام در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ شهریور سال جاری به طبقه اول دانشکده علوم پایه حوزه معاونت علمی( اموزشی و پژوهشی ) مراجعه نمایند