En 1399/03/12

ضمن عرض تبریک به   پذیرفته شدگان  مقاطع کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی، به اطلاع می رساند جهت ثبت نام می توانند در روزهای شنبه الی دوشنبه ، ۲۳ الی ۲۵ شهریور به سالن ثبت نام واحد مراجعه نمایند.