En 1399/03/17

به نام خدا
دانشجویان محترمی که در نیمسال اول ۹۹- ۹۸ مشمول تخفیف دو یا سه دانشجویی می شوند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ دهم آذر ۹۸ فرصت دارند جهت اخذ و تکمیل فرم های مربوطه به حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی مراجعه نمایند .
معاونت دانشجویی وفرهنگی