En 1399/03/14

« آگهی تجدید مزایده عمومی »

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان در نظر دارد بوفه دانشجویی خود را واقع در شهر لاهيجان ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان با 200 متر مربع زیر بنا از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره به مدت يكسال واگذار نمايد.لذا از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اوراق مزایده با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال( غير قابل استرداد ) به شماره حساب 0105666171003 (شناسه 2181010254) نزد بانک ملی ایران شعبه امام خميني لاهيجان (كد 3927) در ساعات اداری به نشانی: لاهيجان - خيابان كاشف شرقي – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان - ساختمان دانشكده فني و مهندسي، طبقه پنجم، اداره حقوقی مراجعه نمایند. ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده برابر سی و سه ميليون ريال مي باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد دارای اختیار تام می‌¬باشد. بدیهی است کلیه مفاد آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی حاکم بر تشریفات مزایده می¬‌باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
شماره هاي تماس : 42222908 و 42222910-013