به اطلاع کارشناسان محترم آموزشی و دانشجویان گرامی می رساند


جهت افزایش سنوات نیمسال دوم   تا مورخه  ۹۹/۰۲/۱۵می توانند با در دست داشتن نامه کمیسیون مواردخاص(افزایش سنوات نیمسال دوم ) و  کارنامه کل به حوزه دانشجویی واقع در طبقه پنج دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای قربانپور مراجعه نمایید، درغیراین صورت این حوزه هیچ گونه مسئولیتی درخصوص تاخیر دانشجویان ندارد.