En 1400/07/04

اظلاعیه های آموزشی

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان میان ترم درس بیوفیزیک روز سه شنبه 16 آبان در 2 گروه 10:30 صبح و 13:30 برگزار می شود. با توجه به تصمیم گروهی دانشجویان عدم حضور در جلسه امتحان به منزله نمره صفر در میان ترم است

کلیه کلاس های خانم دکتر ملیحه جعفری  (فارسی عمومی و فارسی پیش) ار 16 الی 23 آبان ماه تشکیل نمی شود.

کلاس های درس و آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی و باکتری شناسی گروه علوم آزمایشگاهی روز چهارشنبه 19 مهرماه تشکیل نمی شوند

کلیه کلاس های آقای دکتر خوش خلق و آقای دکتر مسیحا روزهای 15، 16 و 17 مهرماه تشکیل نمی شود.

کلیه کلاس های آقای دکتر خوش خلق و آقای دکتر مسیحا روزهای 15، 16 و 17 مهرماه تشکیل نمی شود.