En 1399/03/09

اظلاعیه های آموزشی

کلیه کلاس های آقای یوسف نژاد 27، 28 و 29 فروردین ماه تشکیل نمی شود.

کلیه کلاس های آقای مسیحا روز 26 فروردین تشکیل نمی شود

کلیه کلاس های دکتر بحرینیان روزهای یکشنبه و دوشنبه 20 و 21 فروردین ماه تشکسل نمی شود.

کلیه کلاس های خانم دکتر توکلی روز سه شنبه 17 اسفند ماه تشکیل نمی شود

کلاس درس اکولوژی آقای دکتر حسین پور روز دوشنبه 16 اسفند ماه تشکیل نمی شود