En 1399/04/25

اظلاعیه های آموزشی

کلاس مبانی مشاوره و راهنمایی خانم نسیبه عاشوری روز دوشنبه  3 آبان تشکیل نمی شود.

کلیه کلاس های خانم شیخی روز های شنبه و یکشنبه 1 و 2 آبان ماه تشکیل نمی شود

آزمایشگاه حرارت و شیمی تجزیه دستگاهی به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجو حذف شده اند.