به اطلاع دانشجویان دانشکده علوم پایه میرساند

کلیه کلاسهای تئوری استاد شمس معطر در تاریخهای94/2/19،94/2/20،94/2/27تشکیل نخواهد شد.

کلاسهای آزمایشگاه بیوشیمی 2 در تاریخ 94/2/19تشکیل میگردد.

جبرانی کلاس بیوشیمی 2

94/2/15 ساعت 11

94/2/16ساعت 16

جبرانی کلاس بیوشیمی 1

94/2/15ساعت 16

94/2/16 ساعت11