به اطلاع دانشجویان ارشد ودکتری زمین شناسی می رساند کلیه کلاسهای دکتر گنجی 29/7/94و 30/7/94  چهار شنبه و 5 شنبه تشکیل نمی گردد.