En 1399/03/10

به اطلاع دانشجویان مهندسی شیمی می رساند کلاس صنایع غذایی دکتر نصرالله زاده روز دوشنبه مورخ 27/7/94 تشکیل نمی شود.