En 1400/06/30

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانیکه باآقای دکتر اجاق زاده درس داشته اندمی رساند افرادی که نسبت به نمره اخذ شدهاعتراض دارندمی توانند روز یکشنبه تاریخ 1396/4/25 ساعت 9/30 صبح در دفتر اساتید دانشکده فنی مراجعه نمایند

دانشحویان کارشناسی ارشد زیر که با خانم دکتر نوربخش درس نظریه زبانها و ماشینها داشتند روز 96/04/26  ساعت 10 صبح برای ارائه شفاهی تحقیقاتشان در دانشکده فنی مهندسی حاظر باشند آندسته از دانشجویانی که هنوز عنوان تحقیقاتشان را هماهنگ نکرده اند به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ایمیل بزنند.

شایان افشاری

احمد امیدی

اصغر بدلی

حمید رضا تقی زاد ولدی

امین حسینی کوملایی

رضا حقیقی پور

کوثر شکری زاده

بابک صبوری نژاد

دانشجویانی که در نیم سال دوم  1395و1396 با آقای دکتر وزیر ی درسهای مقاومت مصالح 1 ودر س سازه های بتن آرمه 1 و مقررات ملی ساختمان را داشته اند می تواننند در تاریخ 1396/4/21 در روز چهارشنبه از سا عت 12 تا ساعت 13 در اتا ق اعضای  هیات علهی  گر وه عمران برای مشا هده و اطلا ع از نحوه تصحیح برگه امتحانی خود  حضور به هم رسا نند بدیهیست این تنها فرصت می باشد

قا بل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق لطفا جهت پیش ثبت نام ترم تابستان 96 از تاریخ 1396/3/10 تا 1396/3/22به گروه برق مراجعه نمایید

کلاس جبرانی آقای دکتر توکلی در تاریخ 1396/3/9از ساعت 13/30 تا ساعت 15/45 در الترنیک قدرت 2 وازساعت 16 تا ساعت 18/15 در لکترونیک قدرت 1 ودر تاریخ 1396/3/10 درس بهر ه بر داری در کلاس 303 بر گزار می گردد