1- دانشجویانی که درس بهره برداری از سیستمهای قدرت را تاکنون اخذ ننموده اند باید این درس را در ترم جاری اخذ نمایند.

2- تمام دانشجویانی که درس قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت را تاکنون اخذ ننموده اند یا در ترم جاری در زمان امتحان حذف و یا این درس را مردود شده اند بایستی در ترم جاری درس مباحث ویژه (قابلیت اعتماد در سیستمهای مهندسی) را اخذ نمایند.

3- دانشجویان تا انتهای روز سه شنبه برای انتخاب واحد زمان دارند.