کلاس جبرانی در س زبان پیش خانم رکسانا شیخ در تاریخ 1394/1/30درکلاس 310 در روز یکشنبه از ساعت 14تا ساعت15/30تشکیل می گردد