کلاس جبرانی آقای دکتر باقری خطیبانی در تاریخ 1394/2/30در س  فیزیک(2)از ساعت 14تاساعت 16/15درس فیزیک (2)از ساعت16/30تا ساعت 18/45در کلاس 208 بر گزار می گردد