En 1399/03/16

 به دلیل به حد نصاب نرسیدن برخی از دروس پایه ،کلاسها به شرح زیر ادغام گردید


1- ساعات کلاسهای ریاضی (1) آقایان دکتر حسین زاده و دکتر میرنوری در روز چهارشنبه 12:30-10:15 و 10-7:45 با کلاس آقای دکتر احمدی ادغام گردید.


 2- ساعات کلاسهای ریاضی (2) آقایان دکتر حسین زاده و قانع در روز سه‌شنبه 12:30-10:15 و 10-7:45 با آقای دکتر احمدی تشکیل می گردد.


 3- ساعات کلاس معادلات دیفرانسیل آقای دکتر احمدی در روز سه‌شنبه 18:45-16:30 و 16:15-14  با کلاس آقای دکتر پارسا مقدم ادغام گردید.


 4- ساعات کلاس آمارو احتمال روز دوشنبه 17:15-14  آقای دکتر میرنوری می باشد.


 5- ساعات محاسبات عددی روز سه‌شنبه با محاسبات عددی روز دوشنبه 17:15-14 ادغام گردید ضمنا نام استاد خانم مسروری می باشد.


 6- ساعات کلاسهای فیزیک (1) آقایان دکتر مهدی پور و دکتر باقری در روز دوشنبه 12:30-10:15 و 10-7:45 با کلاس آقای احمدی ادغام گردید.


 7- ساعات کلاسهای فیزیک (2) آقایان احمدی و دکتر باقری در روز دوشنبه 12:30-10:15 و 10-7:45 با کلاس آقای مهدی پور ادغام گردید.


                                                                  اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی