En 1399/03/10

 

شیوه‌نامه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

به منظور ارتقاء كیفیت پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و تشویق دانشجویان به تحقیق بیشتر و نگارش مقاله و در جهت یكسان‌سازی نحوه ارزشیابی پایان‌نامه‌ها، این شیوه‌نامه تنظیم و برای دانشجویان كلیه گروههای تخصصی و دانشكده‌های متبوع اجرا می‌شود.

الف) جلسه دفاع از پایان‌نامه می‌تواند در یك مرحله برگزار ‌شود اما نمره نهایی دفاع از پایان‌نامه پس از ارائه مدارك مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان‌نامه در مجلات یا كنفرانسهای معتبر مشخص و اعلام خواهد شد.

تبصره:

- حداكثر نمره‌ای كه در جلسه دفاع توسط اعضاء هیأت داوری برای دانشجو تعیین می‌شود 18 از 20 می‌باشد. تصمیم‌‌گیری در مورد 2 نمره مربوط به مقاله بعهده شورای پژوهشی دانشكده می‌باشد كه پس از بررسی مدارك ارائه شده (نسخه نگارش شده، نامه پذیرش و یا نسخه چاپ شده مقاله) و مطابقت با فهرست مجلات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، كمیسیون بررسی و تأیید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و سایتهای مربوطه، حداكثر نمره اختصاص یافته بر اساس جدول مندرج در فرم های مربوطه  تعیین و نمره نهایی كه حاصل جمع نمره كسب شده در جلسه دفاع و نمره مقاله (یا ثبت اختراع) می‌باشد توسط معاون پژوهشی به معاونت آموزشی  اعلام خواهد شد. در صورتیكه دانشجو تمایلی برای نگارش، اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد، می‌تواند با تكمیل و ارائه درخواست كتبی انصراف خود را در این مورد اعلام نماید. در اینصورت حداكثر نمره ممكن برای دانشجو 18 از 20 خواهد بود.  در صورتیكه در جلسه دفاع، دانشجو ملزم به انجام اصلاحات جزئی مطرح شده توسط اعضاء هیأت داوری شود، لازم است حداكثر تا زمان ارائه مدارك مقاله، اصلاحات مورد نظر را انجام و مراتب در فرم شماره 5 به تأیید استاد/استادان راهنما و مدیرگروه تخصصی برسد.

ب)پس از برگزاری جلسه دفاع، دانشجو حداكثر 2 ماه فرصت دارد تا نسبت به ارائه مدارك مربوط به مقاله و اخذ تأیید استادان راهنما و مدیرگروه 5 اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه به موقع مدارك مزبور، شورای پژوهشی دانشگاه مجاز خواهد بود نمره كسب شده در جلسه دفاع را بعنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج و از پذیرش مداركی كه احتمالاً بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو یا گروه مربوطه ارائه می‌شود خودداری نماید.

تبصره: در موارد خاص، با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله دانشجویان و كیفیت و نوع مجله، مدت اعلام شده در بند ب با درخواست دانشجو قابل تمدید است. مشروط بر اینكه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگذرد و هیچگونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد.

ج) مسئولیت نظارت، بررسی و كنترل مدارك و فرمهای مربوط به ارزشیابی دفاع، انجام اصلاحات، تعیین نمره مقاله، صورتجلسه دفاع و... بعهده دانشكده یا گروه آموزشی مربوطه می باشد .