En 1399/03/12


مجله‌ی ریاضیات کاربردی

مجله‌ی تحقیق در عملیات و کاربردهای آن

مجله‌ی ‌زمین و منابع

مجله‌ی علوم زیستی

فصلنامه‌ی علمی پژوهشنامه آبزیان

مجله‌ی فقه و معارف اسلامی