به نام خدا

با توجه به تعطيلي دانشگاه، منظور کسب اطلاعات بیشتر ، شماره های تماس کارشناسان آموزشی در وب سایت دانشگاه قرار داده شده است.

2.jpg1.jpg3.jpg