اطلاعيه:

به آگاهي كليه اعضاي هيات علمي واحد لاهيجان مي رساند: طي مدت  حداكثرده روز ( تا 10 مهر) نسبت به تكميل فايل ترفيع سالانه و پيوست هاي مورد لزوم و تحويل به مديران محترم گروههاي آموزشي اقدام نماييد.

مديران/روساي دانشكده  پس از تاييد فرمهاي مربوطه امضا نموده و به اداره كارگزيني  هيات علمي تحويل نمايند./ با تشكر

دانلود فرم