نام:                          منوچهر

نام خانوادگي:             مذتضوی

تحصيلات:                  دکتری زمین‌شناسی مهندسی- ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی اصفهان       

سمت:                     معاونت توسعه و مديريت  معاونت توسعه و مديريت منابع

شماره تماس:            41228011-013